Esther Abramson (Monsey) to Chaim Koppel (Washington, DC)