Mordechai Kiewe (Baltimore) to Baila Katz (Baltimore)