Vort of Menachem Lebovics (Lakewood) to Rochel Hunger (Flatbush)