Engagement of Chaya Rochel Gordon to Shmaya Krinsky