New Song: K’shem Shenichnas Labris – Luzy and Meyer Klatzko