Inspiring Story by Yoel Gold – Shabbat Is Shabbat ושמרו בני ישראל