Shmuli Abraham (Passaic) to Naomi Benoliel (Montreal)