Yehoshua Ehrenpreis (Chicago) to Esther Leah Lipton (Flatbush)