Myriam Mevorah to Noam Hochner (Strasbourg, France)